Home » De club » De Club van 100 » Nieuws » Notulen van jaarvergadering club van 100

Notulen van jaarvergadering club van 100

📁 Club van 100 📅 dinsdag 15 november 2016

Klik hier voor de notulen in pdf formaat

Waar: Kantine Westlandia  27 mei 2016

Aanvang: 20.30 uur

Aanwezig: Piet van Dijk, Jan de Bruin, Frits Tabben, Jan v.d. Laar, Hen v.d. Laar, Jan v.d. Valk, Arnold Vijverberg, Marcel van Heiningen, Harry van Kester, Jan Duijnisveld, John Koene, Marco Geeratz, Jan van Rijn en Guido Verschoore, Theo Zuidgeest.

Afmeldingen: Cees Bentvelzen, Kasco Bouwers – Frans van der Valk, Theo Schalke, Marcel Vijverberg (USA), Event Plaza – dhr. Scholtes, Henry Jansen, Ger Ammerlaan, Aad Kester, Wim v.d. Valk, G.M.M. v.d. Enden, Eef ter Laak, Johan Leerdam en Arnold v.d. Heuvel.

1. Opening

De voorzitter, Marco Geeratz, opent de vergadering en heet de aanwezige leden van harte welkom. De vergadering staat stil bij het overlijden van J.A.M. van Marrewijk. De voorzitter memoreert het feit dat de achteruitgang zoals die de laatste jaren zich voordeed, lijkt te zijn gestuit en het ledenaantal stabiliseert zich op ongeveer 150 leden.

2. Ingekomen stukken

Een aantal leden heeft zich afgemeld zoals boven vermeld.

Er is een bericht van de jeugdvoorzitter Ton van Marrewijk die de club van 100 bedankt voor de bijdrage voor de open dag.

Het afmeldingsbericht van Marcel Vijverberg uit Amerika wordt voorgelezen. Hij meldt trots te zijn op de club en volgt ons van afstand. Hij doet een suggestie om verschillende niveaus mogelijk te maken als lidmaatschap waarbij leden die de mogelijkheid hebben de hogere bijdrage ver te maken, dit ook kunnen doen en deze leden bij wedstrijden te voorzien van koffie en een mooie tribuneplek. De commissie zal het voorstel van Marcel bespreken in een volgende vergadering.

Jan de Bruin merkt op dat hij vindt dat de club van 100 misschien niet zichtbaar genoeg is voor bezoekers. Wellicht kan er overleg komen met het jeugdbestuur om voorstellen te bespreken. De voorzitter meldt dat hij in gesprek is met George Droog om te bespreken hoe de club van 100 en de sponsorcommissie kunnen samenwerken.

3. Notulen jaarvergadering 22 mei 2015

De notulen van de jaarvergadering van 222 mei 2015. dienen te worden aangepast op verzoek van Jan v.d. Valk. Zijn naam werd foutief vermeld.

De notulen worden behoudens bovenstaande wijziging goedgekeurd.

Als aanvulling op deze notulen onder punt 1 wordt geopperd om een bedrag beschikbaar te stellen om vermelding op facebook mogelijk te maken. De voorzitter en de penningmeester bekijken wat de kosten bedragen. In de volgende jaarvergadering volgt nader bericht.

4. Toelichting financieel verslag

De aanwezigen hebben bij aanvang van de vergadering een overzicht gekregen van de penningmeester over het afgelopen jaar. De penningmeester licht een en ander toe. Het overzicht is duidelijk en er zijn geen vragen uit de vergadering en het financieel verslag wordt goedgekeurd.

5. Vaststelling bestedingsvoorstel

Bij de uitnodiging voor de jaarvergadering hebben alle leden een bestedingsvoorstel toegestuurd gekregen. Het bestedingsvoorstel wordt door de vergadering goedgekeurd.

6. Bestuursverkiezing

De voorzitter Marco Geeratz is aftredend en herkiesbaar en wordt door de vergadering opnieuw benoemd; de secretaris Guido Verschoore is aftredend en herkiesbaar en wordt door de vergadering opnieuw benoemd; het algemeen bestuurslid Jan van Rijn is aftredend en herkiesbaar en wordt door de vergadering opnieuw benoemd.

7. Rondvraag

Arnold Vijverberg vraagt bij een volgende uitnodiging voor de jaarvergadering duidelijk te vermelden dat er op de achterzijde van de uitnodiging ook informatie staat (zoals dit jaar het bestedingsvoorstel). De secretaris zal erop letten.

Theo Zuidgeest informeert waarom er eigenlijk geen kascommissie is bij onze club van 100. Dit is al zo sinds de oprichting, omdat de commissie werkt onder de verantwoording van het hoofdbestuur. Het saldo van onze gelden wordt vermeld in de jaarstukken van het hoofdbestuur.

8. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun komst en nodigt iedereen uit voor een consumptie aan de bar.

Deel dit artikel met je vrienden