Home » De club » Historie » Mooie verhalen » Oude doos 419

Oude doos 419

📁 Mooie verhalen 📅 maandag 22 mei 2017
Oude doos 419

Gelezen in de westlandsche courant van 27 januari 1923

Pagina sport en spel

Westlandia speelt zijn allereerste wedstrijd

Naaldwijk - Onder groote belangstelling van het publiek werd Zondagmiddag (23 januari 1923) door de R. K. Voetbalvereeniging “Westlandia” haar terrein aan den Langen Broekweg officieel geopend met een wedstrijd tegen E. D. O. H. II uit ’s Gravenhage. Het flink hoog gelegen terrein, dat zeker niet spoedig overlast van water zal hebben, is door de leden van Westlandia zelf in behoorlijk bespeelbaren staat gebracht en verder op flinke wijze afgezet, terwijl bij den ingang de vereenigingstent is opgericht, geschilderd in de kleuren van Westlandia - wit-groen – waarin behalve de kleedkamertjes voor de spelers, ook een ververschingsaangelegenheid aangetroffen wordt.

Te omstreeks 2 ure schaarden zich de leden der regelingscommissie met de beide elftallen en de overige leden van Westlandia voor den enen, door een wit-groen lint afgesloten goal en nam de Eerw. Heer Kapelaan Spijkerman, geestelijk adviseur van Westlandia, het woord voor een korte openingsrede, die ongeveer als volgt luidde: alvorens vandaag voor het eerst officieel te gaan spelen, wil ik U met een kort woord een welgemeend en hartelijk welkom toeroepen. En dit doe ik gaarne en uit geheel mijn hart. Gij allen toch, mijne heeren, legt door Uwe gewaardeerde tegenwoordigheid getuigenis af, dat een doel ons alleen bezit, te weten den bloei en den vooruitgang van de sport in Naaldwijk en dat wel onder Roomschen vlag, ook hierbij rekening houdend met de katholieke belangen en beginselen, welke wij voorstaan. En daarom doe ik reeds bij voorbaat een krachtig beroep op U allen om ook als voetballers steeds als degelijke christenen te gedragen en ook hierin voor zover daartoe de gelegenheid zich voordoet, de beginselen van rechtvaardigheid en naastenliefde toe te passen.

Rechtvaardig zijn betekent, een ieder het zijne geven, ieder geven wat hem toekomt. Dat is voornamelijk de taak der regelingscommissie en die taak is niet gemakkelijk, waar zij dan ook na rijp beraad en onderling overleg bepaalde dingen besloten hebben de leden als goede organisatie-menschen zich daaraan ook zonder meer te houden en geen aparte meningen er op na te houden, want dan trekken ze (hier zijn wat woorden onleesbaar) gevoeligheden ontzien en voor alles er op uit zijn om den onderlinge band van liefde en eensgezindheid te bewaren. En dat kost U zeker moeite en veel zelfoverwinning – want wij zijn nu eenmaal menschen met verschillend karakter en aanleg en dat komt juist in het spel dikwijls het meest tot uiting. Een bekend opvoedkundige heeft gezegd: Je leert de menschen het beste kennen in het spel, in het huwelijk en op reis. Weer enkele onlesbare regels………, nimmer ruw spel spelen, maar in een nobelen tweestrijd de overwinning trachten te behalen of anders even eervol willen verliezen. Ik wil dit openingswoord besluiten met een woord van dank in de eerste plaats aan de leden van de vereeniging EDOH die het vorstelijk ’s Gravenhage wel hebben willen verlaten om in het landelijk Naaldwijk hunne krachten te meten met die van onze jonge vereeniging aan vervolgens aan de regelingscommissie en het bestuur en allen die met ons hebben meegewerkt om het doel te bereiken, dat wij ons voorstelden, een katholieke voetbal vereeniging te stichten met een eigen terrein; dank aan de burgerij, die daarvoor geldelijke bijdragen afstond. Onder luiden bijval eindigt de Eerw. Spreker hiermede zijn rede, om als zichtbaar openingsteeken het wit-groene lint, dat de goal afsloot door te knippen, terwijl hij aan beide elftallen, die deze middag het veld zullen bezetten, een herinneringsmedaille aanbiedt ( één ervan is nog in ons bezit). De voorzitter van E.D.O.H. dankt voor het welkomstwoord en biedt Westlandia een fraaien bloemruiker aan met den wensch, dat de jonge, weer ontbreekt wat tekst, uitgereikt, en dank werd gebracht aan het residentie-elftal, dat zich had verwaardigd af te dalen naar het landelijke Naaldwijk om deze openingswedstrijd te spelen. Een der bestuursleden van EDOH antwoordde in een korte maar hartelijke speech en sprak zijn beste wenschen uit voor Westlandia.

Zoo eindigede deze goed geslaagde dag voor Westlandia. Het – ondanks het gure weer – in groote getale aanwezige publiek, is een bewijs dat onder de hatholieken van Naaldwijk warm wordt gevoeld voor deze voetbalclub, wat voor de leden een aanmoediging zal zijn, om steeds in alle opzichten deze sympatie waardig te blijven. (Over de wedstrijd geen woord in de krant?) A. S. Zondag zal op het voetbalveld der R. K. voetbalvereeniging Westlandia alhier wederom en wedstijd worden gehouden om een medaille en wel tusschen Westlandia II en De Ster II van Wateringen.

In de volgende oude doos: 16 mei 1967, wedstrijd voor muziekkorps “Sint Gregorius” uit Kwintsheul t. b. v. het instrumentenfonds.

Tonoudedoos

Deel dit artikel met je vrienden