• Huishoudelijk reglement

  Artikel 1

  1. De vereniging draagt de naam Rooms Katholieke Voetbalvereniging “Westlandia”, is opgericht op 14 november 1922 en is gevestigd te Naaldwijk.

  2. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de vereniging.

  3. De clubkleuren zijn groen en wit. Het sporttenue bestaat uit een groen shirt met witte broek en witte kousen. Het bestuur kan toestemming verlenen hiervan af te wijken.

   

  Duur, doel en middelen

  Artikel 2

  Duur, doel en middelen waarmede zij dit doel tracht te bereiken, zijn omschreven in de artikelen 2, 3 en 4 van de statuten.

   

  Verkrijging van het lidmaatschap

  Artikel 3

  Het lidmaatschap kan worden verkregen door zich te melden bij de ledenadministrateur. Het bestuur heeft het recht iemand als lid te weigeren.

   

  Rechten en plichten van de leden

  Artikel 4

  Buiten de rechten en verplichtingen, geregeld in de artikelen 5 tot en met 8 van de statuten, hebben alle leden de volgende rechten en plichten:

  1. bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement te ontvangen;

  2. zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden;

  3. zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het bestuur niet anders is bepaald;

  4. zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de algemene vergadering;

  5. zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoeken en over het resultaat bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend;

  6. zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres;

  7. zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie;

  8. zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging, alsmede de door het bestuur aangewezen commissies gegeven richtlijnen en de voorschriften van de K.N.V.B.

  9. zij hebben de plicht om in voorkomende gevallen als vrijwilliger werkzaamheden uit te voeren.

   

  Contributie

  Artikel 5

  1. Ieder lid is, volgens artikel 8 van de statuten, verplicht aan zijn verplichting tot betaling van de contributie en vastgestelde toeslagen zoals selectie toeslag en kledingfonds te voldoen binnen de door het bestuur aangegeven termijn.

  2. Indien het bestuur de contributie met meer dan 10% wil verhogen, dient zij hiervoor vóóraf toestemming te vragen aan de algemene vergadering.

  Sancties en maatregelen

  Artikel 6

  In aanvulling op artikel 9 van de statuten komen alle kosten, voortvloeiende uit strafzaken van leden, opgelegd door de commissie sportiviteit en respect alsmede de tuchtcommissie van de K.N.V.B., ten laste van de betrokken leden.

   

  Het Bestuur

  Artikel 7

  1. Het algemeen bestuur bestaat uit de voorzitter, de vicevoorzitter, de secretaris, de penningmeester en tenminste drie leden, die allen meerderjarig moeten zijn.

  2. Onder het bestuur vallen, onverminderd het bepaalde in de statuten, elders in dit reglement bepaald of andere reglementen, onder meer de volgende taken:

  a. de algemene leiding in de vereniging;

  b. de uitvoering van de door algemene vergadering genomen besluiten;

  c. het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen;

  d. benoeming, schorsing en/of ontslag van personen werkzaam ten behoeve van de vereniging.

  3. De taken en bevoegdheden van de bestuursleden zijn ook vermeld in het Handboek van de vereniging.

  4. Het bestuur vergadert tenminste éénmaal per maand volgens een vooraf vastgesteld rooster, met uitzondering van de maanden juli en augustus. Daarenboven vergadert het bestuur zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie leden van het bestuur dit wensen.

  5. Een oproep voor een vergadering dient minimaal 48 uur voor de aanvang van de vergadering in het bezit van de bestuursleden te zijn. Een vergadering op verzoek van bestuursleden dient binnen één week te worden belegd.

  6. Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als minimaal vijf, door de algemene vergadering benoemde bestuursleden aanwezig zijn. Over personen wordt schriftelijk gestemd, terwijl over zaken mondeling gestemd kan worden.

  7. Het rooster van aftreden van de bestuursleden wordt zodanig opgesteld dat de voorzitter, secretaris en penningmeester niet gelijktijdig aftredend zijn. Bij tussentijdse verkiezing van een nieuw bestuurslid neemt de gekozene in het rooster van aftreden de plaats in van zijn of haar voorganger.

  8. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor investeringen die een bedrag van € 50.000,-- (vijftig duizend euro) te boven gaan.

   

  Het Dagelijks Bestuur

  Artikel 8

  Het dagelijks bestuur wordt samengesteld uit het bestuur. Het bestaat uit de voorzitter, de vicevoorzitter, de secretaris en de penningmeester. Het dagelijks bestuur neemt beslissingen die niet tot een reguliere bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld. Het dagelijks bestuur deelt zijn besluiten, ter bekrachtiging door het bestuur, op de eerstvolgende bestuursvergadering mede.

   

  Wedstrijden

  Artikel 9

  1. De spelers zullen op een door het bestuur te bepalen wijze worden geïnformeerd over hun opstelling en indeling in een van de teams. Bij verhindering is iedere speler verplicht zich op de aangegeven wijze, bij de aangewezen persoon, onder opgaaf van redenen, af te melden.

  2. Bij wedstrijden zal zo mogelijk ieder team vergezeld zijn van een leider, aan te wijzen door het bestuur of bevoegde commissie. De leider is de eerst verantwoordelijke voor het gebeuren rond een wedstrijd. Hij rapporteert onregelmatigheden aan het bestuur of bevoegde commissie.

  3. Leden die aan wedstrijden deelnemen dienen in de door het bestuur voorgeschreven kleding te verschijnen.

  4. De spelers van een team zijn in beginsel gehouden tijdens wedstrijden te handelen volgens de aanwijzing van de aanvoerder en de leider.

  5. De aanvoerder of de leider zorgt voor de aanvang van de wedstrijd voor het invullen van de wedstrijd formulieren via de ter beschikking staande media, alsmede voor goedkeuring van eindstand en eventuele (web)formulieren inzake incidenten.

  6. De aanvoerder en de leider kunnen hun functie verliezen door een bestuursbesluit, een eis van de K.N.V.B. of op voorstel van 2/3 van de leden van het elftal/team.

  7. Ieder lid die wedstrijden wil spelen buiten verenigingsverband is verplicht hiervoor vooraf toestemming te vragen bij de secretaris of daartoe aangewezen bestuurs- c.q. commissie lid.

  8. Voor deelname aan vriendschappelijke wedstrijden, seriewedstrijden, toernooien, enz. die niet onder verantwoordelijkheid van het bestuur of een daartoe bevoegde commissie wordt georganiseerd, dient vooraf toestemming te worden gevraagd aan de secretaris of daartoe aangewezen bestuurs- c.q. commissie lid.

  9. Behaalde prijzen en premies door een team en/of leden, die de vereniging op enige wedstrijd vertegenwoordigen, zijn eigendom van de vereniging en komen de vereniging ten goede.

   

  Gebouwen en terreinen

  Artikel 10

  1. De vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van leden en derden in en/of bij de gebouwen en terreinen aanwezig.

  2. Het clubhuis is gedurende door het bestuur aan te wijzen uren voor de leden toegankelijk. Van deze regeling wordt aan de leden mededeling gedaan in het clubblad of andere ter beschikking staande communicatie middelen.

  3. Het bestuur is bevoegd, één of meerdere voor gebruik van de leden bestemde lokalen en/of terreinen van de vereniging, voor bijzondere doeleinden te reserveren. Bij gebruikmaking van de bevoegdheid geschiedt daarvan tijdige mededeling aan de leden.

   

  Aansprakelijkheid van de leden

  Artikel 11

  Ieder lid is aansprakelijk voor de door hem of haar aan de eigendommen van de vereniging aangebrachte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem/haar of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond.

   

  Wijzigen van het huishoudelijk reglement

  Artikel 12

  1. Het huishoudelijk reglement kan slecht worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, waarbij de betreffende agenda de wijziging van het huishoudelijk reglement vermeldt.

  2. Tenminste veertien dagen voor de vergadering wordt gehouden, moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage worden gelegd tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging van het huishoudelijk reglement tenminste veertien dagen voor de vergadering in het cluborgaan mededeling gedaan.

  3. Een besluiten tot wijziging van het huishoudelijk reglement geschiedt op de wijze als omschreven in artikel 43 van de statuten.

  Slotbepalingen

  Artikel 13

  1. Ieder lid en verenigingsorgaan dient zich te houden aan de bepalingen van de statuten en dit reglement.

  2. In alle gevallen waarin de statuten en dit reglement niet voorzien beslist het bestuur.

  3. Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan de leden. Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden in werking veertien dagen na aanneming door de algemene vergadering.


   

  Naaldwijk, 19 september 2016

  Bij jeugdleden jonger dan 16 jaar vallen rechten en plichten genoemd onder 1,3,4,5,6,7,8 en 9 toe aan ouders en/of wettelijk voogd.